Showing posts with label Аврал. Show all posts
Showing posts with label Аврал. Show all posts

Thursday, April 11, 2024

Амьд Үг

Иоханы Сайн мэдээ нь Есүсийг бүх зүйлийг бүтээхэд ашигладаг Бурханы “үг” гэж тодорхойлдог. Энэ бол Иоханы гол сэдэв бөгөөд Бурхан орчлон ертөнцийг, ялангуяа Түүний үгээр дамжуулан амьдралыг хэрхэн бүтээсэн тухай Еврей Библийн уламжлалт санаан дээр үндэслэсэн болно. Назарын Есүс бол энэ үг болон амьд Бурханы эцсийн илэрхийлэл юм.

Tuesday, March 26, 2024

Түүний нэрийг Есүс гэдэг

Матай Сайн мэдээний эхний бүлэгт, тэнгэр элч Мариа тээсэн хүүхэд “Ариун Сүнсний төрсөн” гэж Иосефт мэдэгдсэн, тэр хүүхэд “Есүс” нэрийг нь түүнд даалгасан - “чи Түүнийг Есүс гэж нэрлэ. Учир нь Тэр Өөрийн ард түмнийг нүглээс нь аварна гэж хэлэв” Нэр нь илчлэгдэх гэж байсан ард түмнийхээ төлөө Бурханы аврах үйлдлийг зааж өгсөн.

Saturday, March 9, 2024

Бүгдэд зориулсан аврал

Есүс амилсныхаа дараа: “тэнгэр болон газар дээрх бүх эрх мэдэл надад өгөгдсөн тул явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун!” Тэрээр өөрийн эзэн болон авралыг дэлхийн хамгийн алслагдсан хэсгүүдэд зарлахаар шавь нартаа илгээсэн. Авралын эрин үе Түүний үхэл болон амилалтаар эхэлсэн бөгөөд Түүний амь өгөх мэдээг бүх хүмүүст зарлах естой. Бурханы Хүү ард түмнийхээ төлөө авралд хүрсэн!