Showing posts with label Лого. Show all posts
Showing posts with label Лого. Show all posts

Thursday, May 2, 2024

Дэлхийн гэрэл

Амьдрал нь “үг” эсвэл ‘logos’ - д байдаг, Энэ нь “хүмүүний гэрэл” юм. энэ нь “харанхуйд гэрэлтэж” байгаа бөгөөд харанхуй нь гэрлийг дарж чадахгүй. Энэ “үг” нь “махан бие” болж, Бурханы амьд Үг Назарын Есүст илэрхийлэгджээ.

Thursday, April 11, 2024

Амьд Үг

Иоханы Сайн мэдээ нь Есүсийг бүх зүйлийг бүтээхэд ашигладаг Бурханы “үг” гэж тодорхойлдог. Энэ бол Иоханы гол сэдэв бөгөөд Бурхан орчлон ертөнцийг, ялангуяа Түүний үгээр дамжуулан амьдралыг хэрхэн бүтээсэн тухай Еврей Библийн уламжлалт санаан дээр үндэслэсэн болно. Назарын Есүс бол энэ үг болон амьд Бурханы эцсийн илэрхийлэл юм.