Showing posts with label Сайн мэдээ. Show all posts
Showing posts with label Сайн мэдээ. Show all posts

Thursday, June 6, 2024

Сайн Мэдээний Захиас

Есүс Христийн сайн мэдээ бол нийгэм эсвэл засгийн газрыг шинэчлэх тухай биш юм. Түүний захиас нь бүх хүмүүсийг наманчилж, нийгмийн эрс шинэ дэг журам, улс төрийн өвөрмөц бодит байдал болох Бурханы хаант улсад нэгдэхийг уриалж байна. Түүний захиас нь өнөөгийн дэлхийн дэг журмын улс төрийн үзэл баримтлалтай зөрчилдөж байна. Одоо байгаа захиалга гаригаас алга болох үед нас дуусах дөхөж байгаа тул бид Түүний урилгад эерэгээр хариу өгөх естой.

Saturday, March 9, 2024

Бүгдэд зориулсан аврал

Есүс амилсныхаа дараа: “тэнгэр болон газар дээрх бүх эрх мэдэл надад өгөгдсөн тул явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун!” Тэрээр өөрийн эзэн болон авралыг дэлхийн хамгийн алслагдсан хэсгүүдэд зарлахаар шавь нартаа илгээсэн. Авралын эрин үе Түүний үхэл болон амилалтаар эхэлсэн бөгөөд Түүний амь өгөх мэдээг бүх хүмүүст зарлах естой. Бурханы Хүү ард түмнийхээ төлөө авралд хүрсэн!