Showing posts with label Эзэн. Show all posts
Showing posts with label Эзэн. Show all posts

Tuesday, March 26, 2024

Түүний нэрийг Есүс гэдэг

Матай Сайн мэдээний эхний бүлэгт, тэнгэр элч Мариа тээсэн хүүхэд “Ариун Сүнсний төрсөн” гэж Иосефт мэдэгдсэн, тэр хүүхэд “Есүс” нэрийг нь түүнд даалгасан - “чи Түүнийг Есүс гэж нэрлэ. Учир нь Тэр Өөрийн ард түмнийг нүглээс нь аварна гэж хэлэв” Нэр нь илчлэгдэх гэж байсан ард түмнийхээ төлөө Бурханы аврах үйлдлийг зааж өгсөн.