Showing posts with label Баптисм. Show all posts
Showing posts with label Баптисм. Show all posts

Sunday, March 31, 2024

Баптист Иохан

Бүх дөрвөн сайн мэдээний данс баптисм хүртээгч Иохан Исаиа номонд хэсгийг хэрэглэнэ, гэм нүглийн ангижралын төлөө “наманчлах хүмүүсийг дуудсан элч.” Энэ ишлэл нь Иоханыг Мессиагийн замыг бэлтгэх “Эзэний өдөр”- ийн өмнө хүлээж байсан анхдагч гэж тодорхойлсон - “цөлд уйлж буй нэгний дуу хоолой Эзэний замыг бэлтгэ” - (Исаиа 40:3-5).