Showing posts with label Мессиа. Show all posts
Showing posts with label Мессиа. Show all posts

Saturday, March 9, 2024

Цөлд дуу хоолой

Маркийн Сайн мэдээ нь еврей Библи дэх ишлэлүүд дээр үндэслэсэн тунхаглалаар нээгдэж, Баптист Иоханы үйлчлэлийн судрын үндэс суурийг тавьсан юм. Энэ нь Есүсийн Мессиагийн номлол болон Бурханы хаант улсыг тунхаглах үе шатыг тогтоодог. Тиймээс маркийн данс нь биелэлтийн тэмдэглэл дээр эхэлдэг. Назараас ирсэн хүн бол Израилийн Бурханы сударт амласан Мессиа ба Аврагч юм.